Chidzidzo

vereng

Chidzidzo

Add "chidzidzo" in Shona to your vocabulary. chidzidzo, nom /c-h-i-d-z-i-d-z-o/ Examples of chidzid

Materu 19:14

vereng

Materu 19:14

Jesus anoida mwana ese. #Jesus #ida #ese #mwana

Kubudirira

vereng

Kubudirira

Add "kubudirira" in Shona to your vocabulary. kubudirira, nom /-k-u-b-u-d-i-r-i-r-a/ Examples of ku

Kukosha

vereng

Kukosha

Add "kukosha" in Shona to your vocabulary. kukosha, nom /-k-u-k-o-s-h-a/ Examples of kukosha Defin

Unhu

vereng

Unhu

Add "unhu" in Shona to your vocabulary. unhu, nom /-u-n-h-u/ Examples of unhu Indefinite article:

Basa Mukati Johannesburg

vereng

Basa Mukati Johannesburg

Chisarudzo Vanhu vanogara mukati Johannesburg. Ani?: Vanhu we Johannesburg. Riinhi?: Chitatu. Ndira

Umsebenzi

vereng

Umsebenzi

Add "umsebenzi" in Shona to your vocabulary. umsebenzi, nom /-u-m-s-e-b-e-n-z-i/ Examples of umsebe

Kubudirira

vereng

Kubudirira

Add "kubudirira" in Shona to your vocabulary. kubudirira, nom /-k-u-b-u-d-i-r-i-r-a/ Examples of ku

Mubatsiri

vereng

Mubatsiri

Add "mubatsiri" in Shona to your vocabulary. mubatsiri, nom /-m-u-b-a-t-s-i-r-i/ Examples of mubats