Shona kasahorow: Teng Bhuku.

  1. Modern Shona Dictionary: Shona-English, English-Shona
  2. Modern Shona: A concise introduction to the Shona language
  3. Shona Learner's Dictionary: Shona-English, English-Shona