fie.nipa,

Iwe Uri Pfungwa Yako

Iwe uri pfungwa yako.

Iwe unoanea zvikamu tatu: mhunu, pfungwa ne shavi.

Vose anoanea mhunu. Mhunu ari hono kana munhukadzi.

Pfungwa yako anofunga pfungwa. Mhunu yako anotaura ku pfungwa yako. Pfungwa yako ano[control]a mhunu yako.

Kana paina..panozoita iwe uchaifa. Shavi yako ne shavi yangu vari potsi.

Iwe uri pfungwa yako.

<< Previous | Next >>